Kirjoittajayhdistys Sonetti ry:n säännöt

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Kirjoittajayhdistys Sonetti ry. Kotipaikka on Iisalmi.

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja kehittää jäsentensä kirjallisia taitoja ja harrastuksia sekä edistää kirjallisia harrastuksia Ylä-Savossa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa opinto ja valistustoimintaa, järjestää kursseja, seminaareja, kokouksia, luento-ja keskustelutilaisuuksia, pitää yllä kirjoittajapiirejä, valmistaa opintomateriaaleja ja harjoittaa julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa osakkeita ja toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, järjestää maksullista ohjelmapalvelua ja maksullisia kursseja sekä asianmukaisen luvan saatuaan toimeenpanna arpajaisia, myyjäisiä, rahankeräyksiä ja julkisia huvitilaisuuksia.

3§ JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Jäsen voidaan erottaa, jos hän on jättänyt yhden kalenterivuoden ajalta jäsenmaksunsa maksamatta. Erottamisesta päättää hallitus.

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

4§ HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja kahdesta kuuteen varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri, kumpikin erikseen.

6§ TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

7§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Ilmoituslehdestä päättää vuosikokous.

8§ YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain tammi-maaliskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa( 1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9§ VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. Valitaan seuraavaksi tilikaudeksi kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
 10. Päätetään, missä lehdessä kokousilmoitukset julkaistaan
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa määrätyt asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.